18 jun. 2012

train sketches / esbossos al tren

For the sake of keep posting. This has been quite dead for almost a month!

Pel simple fet de seguir postejant. Que això ha estat mort des de fa almenys un mes!

Tree-ish thing.