19 ene. 2012

Almost Lisghtspeed Product Visualization - Visualització del Producte

An urgent request. This vector illustration was made in 4 hours (including documentation and counting further changes asked by the client) and was thought for being totally understandable rather than artistic.

Un encàrrec urgent. Aquesta il·lustració vectorial ha sigut realitzada en 3 hores i mitja (incloent temps per a la documentació i els canvis posteriors que ha requierit el client) i ha estat pensada per ser totalment comprensible, més que no pas artística.

Rasterized images:
Imatges rasteritzades:

I'm really proud to link this video/ estic molt orgullós de linkar aquest vídeo: SecwayCAT - Nuve Vueling

There you can see the hilarious and surprising result of the previous request from the guys of SecwayCAT, from who this great idea comes from.
Hi podeu veure el graciosíssim i sorprenent resultat de l'anterior encàrrec de la gent de SecwayCAT, dels qui prové aquesta genial idea.

16 ene. 2012

Sargantanàs - Development diary 5 / Diari de desenvolupament 5

A couple of aproaches to a possible final visual style. The idea is tho combine Traditional and digital media. This last point needs further investigation :)
Un parell d'acostaments a l'estil visual final. La idea és combinar els mitjans tradicionals amb els digitals. Aquest últim punt necessita més hores :)The first one is full photoshop-painted on a scan. The right house of the second one is full watercolour, plus a duplicated overlay layer on it plus photoshop, trying to integrate both houses in an unique style.

La primera proba l'he pintada totalment amb photoshop sobre un escaneig. La casa de la dreta del segon és aquarel·la, amb un duplicat de sí mateixa en overlay a sobre i una mica de photoshop, en un intent d'integrar l'estil visual d'ambdues cases.
Licencia de Creative Commons
This obra by Ferran Martínez Clar is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.

10 ene. 2012

Malva - Actualization/Actualització


Face actualization - final model
Actualització de la cara - modelat final


And a funny render - inner parts (you can see mouth cavity, teeth and one eye)
I un render divertit - les parts de dins (podeu veure la cavitat bucal, les dents i un ull)


7 ene. 2012

Malva - My first 3D character (only model) / El meu primer personatge 3D (només el model)

I'm really proud to show here this four renders of the non-texturized non-rigged (non-dressed) version of Malva, a character i've been drawing for years who now has been turned to 3D (as an academy exercise this time).  I very much hope you enjoy this first look to her model.

Estic increïblement orgullós de mostrar aquí al blog aquests quatre renders de la versió sense texturitzar, riggejar -ni vestir- de la Malva, un personatge meu de tota la vida que ara he pogut convertir a 3D com a exercici per l'acadèmia. Espero que gaudiu d'aquesta primera ullada.
I'll try to make the 3D version look at least that expressive
Intentaré fer que el model 3D siqui almenys així