19 ene. 2012

Almost Lisghtspeed Product Visualization - Visualització del Producte

An urgent request. This vector illustration was made in 4 hours (including documentation and counting further changes asked by the client) and was thought for being totally understandable rather than artistic.

Un encàrrec urgent. Aquesta il·lustració vectorial ha sigut realitzada en 3 hores i mitja (incloent temps per a la documentació i els canvis posteriors que ha requierit el client) i ha estat pensada per ser totalment comprensible, més que no pas artística.

Rasterized images:
Imatges rasteritzades:

I'm really proud to link this video/ estic molt orgullós de linkar aquest vídeo: SecwayCAT - Nuve Vueling

There you can see the hilarious and surprising result of the previous request from the guys of SecwayCAT, from who this great idea comes from.
Hi podeu veure el graciosíssim i sorprenent resultat de l'anterior encàrrec de la gent de SecwayCAT, dels qui prové aquesta genial idea.

No hay comentarios:

Publicar un comentario